top of page

Bộ Thanh niên

Rite of Christian Initation of Adults (RCIA)

Để biết thêm thông tin về các chương trình dành cho thanh thiếu niên của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Brittney Owens tại bowens@ctkparishfs.com .

2024 RCIA Registration

rcia-class-18-19_48015570777_o
rcia-class-18-19_48015563172_o
rcia-class-18-19_48015565352_o
rcia-class-18-19_48015474386_o
rcia-class-18-19_48015496253_o
bottom of page