top of page

Our Mission

Với tư cách là Gia đình Giáo xứ của Nhà thờ Chúa Kitô Vua, chúng ta chia sẻ đức tin chung của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô phù hợp với giáo lý của Giáo hội Công giáo Rôma. Chúng ta cùng nhau đưa mình đến gần Đức Chúa Trời và nhau hơn qua sự hỗ trợ tinh thần và thờ phượng, giáo dục, thông công, và yêu thương phục vụ những người lân cận. Qua các chức vụ này, chúng ta tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân và được kêu gọi để trở thành người quản lý các ân tứ của Đức Chúa Trời.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

As the Parish Family of Christ the King Church, we share our common faith in Jesus Christ in accordance with the teachings of the Roman Catholic Church. ​Together we bring ourselves closer to God and each other through spiritual support and worship, education, fellowship, and loving service to our neighbors. Through these ministries we respect the dignity of each individual and are called to be stewards of God’s gifts.​​

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Our History

bottom of page